Sử dụng Axios để gọi HTTP request trong Javascript – chưa bao giờ đơn giản hơn!

Axios là thư viện JavaScript thông dụng giúp bạn có thể thự hiện các request HTTP một cách dễ dàng. Có thể hoạt động trên cả hai platform Browser và Node.js