Devexpress 11.1.5: Công cụ hỗ trợ lập trình hiệu quả nhất

Devexpress là công cụ hỗ trợ lập trình cho .Net cực mạnh. bao gồm giao diên Control, ORM Farmworks và nhiều thứ khác. Đặc biệt khả năng tùy biến cao về giao diện, thuộc tính của từng đối tượng control. Hỗ trợ đến từng chân răng cho việc lập trình Winform, Client- Server, Silverlight, ASP.Net, Report…

[Download] Power Designer 12.5

Công cụ Power Designer phục vụ chủ yếu cho môn học Phân tích thiết kế hệ thống, có chức năng tạo ra cơ sở dữ liệu ở các mức Ý niệm, luận lý, vật lý và từ đó có thể ánh xạ và sử dụng được trên nhiều hệ quản trị CSDL khác nhau như SQL Server, Oracle, Access…