SQL BETWEEN

SQL BETWEEN Toán tử BETWEEN ... AND dùng để lọc ra một khoảng trong dữ liệu giữa 2 giá trị. Giá trị đó có thể là số (numbers), chữ (text) hoặc ngày tháng (dates) Cú pháp: Table Persons: Ví dụ 1: Ta muốn lấy được ra tất cả các giá trị trong LastName trong khoảng … Continue reading SQL BETWEEN

SQL IN

SQL IN Toán tử IN có thể được sử dụng nếu bạn biết chính xác giá trị mà bạn muốn trả về trong ít nhất một cột. Cú pháp: Table Persons Câu lệnh sau Select và hiển thị table Persons với LastName = "Hansen" hoặc "Pettersen" Kết quả

SQL UPDATE Statement

SQL UPDATE Statement Dùng để thay đổi dữ liệu của bảng. Cú pháp: Bảng PERSON Ta sẽ update thêm FirstName 'Nina' vào hàng có LastName là Rasmussen Kết quả: UPDATE nhiều hơn các cột trong 1 hàng : Bây giờ ta muốn thay đổi address và thêm tên vào trong cột City : Kết quả:

Xây dựng một ứng dụng Ajax cơ bản

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) - là một kỹ thuật môt tả cách JavaScript có thể nhận dữ liệu từ server bằng cách xử dụng đối tượng XML HTTP Request và sau đó chèn dữ liệu nầy vào website dùng DOM. Những tiến trình nầy được thực hiện đồng thời - tức là chỉ thay … Continue reading Xây dựng một ứng dụng Ajax cơ bản