Một số thủ thuật lập trình ASP.Net

1. Kiểm tra FileUpload chỉ có thể là file ảnh

Bạn sử dụng FileUpload để tải lên hình ảnh đến máy chủ từ một ứng dụng web Asp.Net, nhưng bạn chỉ muốn giới hạn chỉ cho upload file ảnh thôi => Sử dụng RegularExpressionValidator như minh họa dưới đây


2. Tạo nhiều QueryString từ Hyperlink NavigateUrl trong GridView

Trong Gridview khi bạn muốn một trường nào đó là liên kết và bạn muốn truyền các QueryString hoặc Parameter để ở trang chuyển tiếp bạn có thể Request được các Parameter  này.

– Nếu là trường được convert thành TemplateField bạn dùng như minh họa sau:

<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" Text="View Data"
NavigateUrl=''>

– Nếu là HyperLinkField


3. Giới hạn chỉ nhập số  trong Textbox

Để giới hạn khi người dùng chỉ có thể nhập ký tự số (VD: Số CMND) trong textbox bạn có thể dùng FilteredTextBoxExtender của AjaxControl toolkit như sau:


Nếu không dùng ajax bạn cần viết hàm javascript như sau:

function onlyNumbers(evt) {
  var e = event || evt;
  var charCode = e.which || e.keyCode;
  if (charCode > 31 && (charCode 57))
   return false;
  return true;
}

Trong Textbox bạn sửa lại thành:


4. Tính số ngày, tháng, năm giữa hai mốc thời gian
Tham khảo ví dụ sau

DateTime date1 = Convert.ToDateTime("2008/01/01");
DateTime date2 = Convert.ToDateTime("2010/12/31");
TimeSpan timespan = date2.Subtract(date1);
int intDays = timespan.Days;
double intMonths = Math.Floor(intDays / 30.0);
double intYears = Math.Floor(intDays / 365.0);
Response.Write("Số ngày : " + intDays.ToString());
Response.Write("Số tháng : " + intMonths.ToString());
Response.Write("Số năm : " + intYears.ToString());


5. Thêm điều kiểm xác nhận xóa/sửa trong gridview

Trong gridview nếu bạn muốn có thêm cột cho phép người dùng chọn bản ghi để xóa, Bạn có thể thêm cột và convert thành TemplateField và khi người dùng click chọn xóa bạn có yêu cầu xác nhận thao tác xóa này. Bạn xem minh họa sau

  
    <img src="Images/Xoa.jpg" border="0" />
  

Hoặc bạn cũng có thể code bằng C# trong hàm RowDataBound của gridview như sau:

if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
{
  if (e.Row.Cells[1].HasControls())
  {
    LinkButton lbtDelete= ((LinkButton)e.Row.Cells[1].Controls[0]);
    lbtDelete.Attributes.Add("onclick", "return confirm('Bạn có chắc chắn xóa không?');");
  }
}

6. Sử dụng nhiều Web.Config trong ứng dụng Asp.Net

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều file web.config trong ứng dụng của bạn (Minh họa rất rõ nếu bạn đã cài Forum yetanotherforum  Bạn sẽ thấy các thông số được lưu ở file db.config, app.config, …). Ví dụ bạn muốn lưu riêng các thông số kết nối Database, các thông số về cấu hình ứng dụng, … ra một file web.config. Bạn tham khảo ví dụ sau:

– Tạo file condb.config nội dung như sau:


[/sourecode]</pre>
- Trong file web.config tại thẻ appSettings bạn trỏ đến file condb.config như sau:

	

Giờ bạn muốn lấy các thông số kết nối này bạn in thử giá trị của nó như sau:

Response.Write(ConfigurationManager.AppSettings.Get("TestConnect"));

Tương tự như vậy bạn có thể tạo các file *.config khác để lưu các thông số cấu hình ứng dụng khác


7. Bắt sự kiện phím Enter.

Giả sử bạn có Form tìm kiếm và bạn muốn khi nhập dữ liệu ở Textbox và nhấn phím Enter thì sự kiện onclick lên nút Button được thực hiện bạn viết hàm javascript như sau:

 function doClick(buttonName, e) {
   var key;
   if (window.event)
     key = window.event.keyCode;   //IE
   else
     key = e.which;   //firefox
   if (key == 13) {
     var btn = document.getElementById(buttonName);
     if (btn != null) {
       btn.click();
       event.keyCode = 0
     }
   }
 }

Trong code C# bạn muốn khi bạn nhấn Enter tác dụng với control nào bạn dùng như ví dụ sau:

txtTuKhoa.Attributes.Add("onKeyPress", "doClick('" + btnTim.ClientID + "',event)");


8. Viết hàm ShowMessage đưa ra thông điệp bạn muốn

Tham khảo hàm sau:

void ShowMessage(string mTextMsg, string mControlFocus)
{
  System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder("");
  sb.Append("");
  if (mTextMsg != "") sb.Append(" alert('" + mTextMsg + "');");
  if (mControlFocus != "") sb.Append("document.forms[0].item('" + mControlFocus + "').focus();");
  sb.Append("");
  if (!IsStartupScriptRegistered("setFocus")) RegisterStartupScript("setFocus", sb.ToString());
}

Sử dụng hàm này: Giả sử bạn có một Button bạn viết như sau

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ShowMessage("Thông điệp của bạn!", "Button1");
  return;
}


9. Thêm cột tự tăng trong Grid.
Trong Gridview nếu bạn muốn có thêm cột số thứ tự bạn Add thêm TemplateField như sau vào Grid nhé

<pre>
   
     
   
 


10. Chuyển hướng sang trang khác sau khi click OK từ MessageBox

Giả sử bạn muốn alert một thông điệp nào đó và sau khi người dùng nhấn OK thì trang hiện hành được điều hướng sang trang khác. Bạn tham khảo code sau

string strScript = "";
strScript += "alert('Thông điệp của bạn');";
strScript += "window.location='NextPage.aspx';";
strScript += "";
Page.RegisterClientScriptBlock("strScript", strScript);

Một cách khác bạn có thể dùng

ScriptManager.RegisterStartupScript(
  this, this.GetType(), "alert",
  "alert('Thông điệp của bạn');location.href='NextPage.aspx';", true);

Chúc bạn thành công.

(Sưu tầm)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s