[Download] Power Designer 12.5

Công cụ Power Designer phục vụ chủ yếu cho môn học Phân tích thiết kế hệ thống, có chức năng tạo ra cơ sở dữ liệu ở các mức Ý niệm, luận lý, vật lý và từ đó có thể ánh xạ và sử dụng được trên nhiều hệ quản trị CSDL khác nhau như SQL Server, Oracle, Access…


Với Power Designer bạn có thể:

−       Thiết kế Conceptual Data model (CDM) bằng sơ đồ thực thể kết hợp.

−       Phát sinh Physical Data Model (PDM) tương ứng trên một DBMS được chọn.

−       Phát sinh kích bản tạo CSDL trên một DBMS đích.

−       Phát sinh ràng buột toàn vẹn tham chiếu (referential integrity triggers) nếu chúng được hổ trợ bởi CSDL đích.

−       Cho phép hiệu chỉnh và in các model.

−       Phát sinh ngược lại các Database và các application đang tồn tại.

Hướng dẫn crack:

Khi cài đặt Power Designer xong, copy file pdflm12.dll vào thư mục cài đặtSau đó vào Tools –> License parameters –> chọn Standalone Seat – Local lisence –> chọn fie lisence.licsau đó nhấn OK để crack

Download: (1 trong 2 link dưới)

Link Media Fire

Link Google Docs (pass: solidsnack)

Nếu xuất hiện thông báo:

“Sorry, we are unable to scan this file for viruses.

The file exceeds the maximum size that we scan.”

Bạn cứ việc chọn Download Anyway

Solidsnack

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s