SQL WHERE Clause

SQL WHERE Clause


Cú pháp:

Câu lệnh WHERE thường được đi kèm với những toán tử sau đây :

Sử dụng câu lệnh WHERE
Bảng PERSONS

Bây giờ ta muốn lấy ra tất cả các trường có giá trị = “Sandnes” trong cột City ,làm như sau :

Kết quả:


Sử dụng dấu trích dẫn (Quotes)

Dấu Quotes (‘) được sử dụng để xác định 1 giá trị .
Và chỉ được sử dụng với giá trị là text còn với giá trị là số (Numeric) thì ko được sử dụng.

Đối với giá trị Text:

Đối với giá trị Numeric:

Câu lệnh điều kiện LIKE :
Lệnh LIKE dùng để tìm trong dữ liệu với những điều kiện xác định.
Cú pháp:

Kí hiệu “%” được dùng để định nghĩa một ranh giới ví dụ như đằng trước hoặc sau một giá trị nào đó.

Cách sử dụng câu lệnh LIKE :
Muốn tìm trong cột FirstName những giá trị bắt đầu bằng chữ “O” và đằng sau là gì không cần biết:

Tìm trong cột FirstName những giá trị mà chữ cuối cùng là “a” và trước nó là gì không cần biết.

Tìm trong cột FirstName những giá trị mà trong đó có chứa từ ‘la

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s