SQL UPDATE Statement

SQL UPDATE Statement

Dùng để thay đổi dữ liệu của bảng.

Cú pháp:


Bảng PERSON


Ta sẽ update thêm FirstName ‘Nina’ vào hàng có LastNameRasmussen

Kết quả:

UPDATE nhiều hơn các cột trong 1 hàng :
Bây giờ ta muốn thay đổi address và thêm tên vào trong cột City :

Kết quả:

One thought on “SQL UPDATE Statement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s