SQL ALTER TABLE

SQL ALTER TABLE


Biểu thức ALTER TABLE dùng để thay đổi các giá trị trong tables.

Cú pháp:

Lưu ý : Một vài hệ thống database ko cho phép drop trực tiếp các cột trong table. (DROP COLUMN column_name)

Table Persons

Thêm vào 1 cột trong table Persons

Kết quả

Drop cột Address

Kết quả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s