Câu lệnh SELECT DISTINCT

Câu lệnh SELECT DISTINCT

Câu lệnh này dùng để loại bỏ những giá trị giống nhau và chỉ show ra 1 giá trị .

Cú pháp:

Ví dụ: Có một bảng ORDER như sau:

Để lấy hết giá trị của cột Company, ta sử dụng cú pháp:

Kết quả trả về:

Ta nhận thấy trong cột Company có 2 giá trị giống nhau là W3Schools
Vậy muốn cột Company chỉ hiển thị duy nhất 1 giá trị W3Schools ta sử dụng câu lệnh DISTINCT như sau :

Kết quả :

11 thoughts on “Câu lệnh SELECT DISTINCT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s