Bài tập Visual Foxpro 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BC MARKETING – Bài tập Visual Foxpro I

I. Mục đích – Yêu cầu

I.1. Mục đích

  • Giúp sinh viên làm quen với việc thiết kế cơ sở dữ liệu trên phần mềm chuyên về quản trị CSDL Visual Foxpro

  • Phân tích – thiết kế cơ sở dữ liệu cho các lĩnh vực ứng dụng như: lương, vật tư, …

  • Lập trình trong môi trường Visual Foxpro, làm cơ sở cho việc lập trình nâng cao (hướng đối tượng, Client/Server trong môi trường Visual Foxpro)

I.2. Yêu cầu

  • Nắm vững về thiết kế CSDL: mô tả thuộc tính, khoá quan hệ, toàn vẹn quy chiếu (RI)

  • Hệ thống hàm (Functions), lệnh (Commands), cấu trúc điều khiển, …

  • Kỹ thuật thiết kế Form (sử dụng các điều khiển, thuộc tính, phương thức).

  • Kỹ thuật thiết kế Report.

  • Phân biệt Local View và Query, các dạng câu truy vấn.

  • Download here:

http://www.vnmu.edu.vn/khoatinhocquanly/THQL/Baitap/VF/baitapvf/bai_tap_vf1.htm

4 thoughts on “Bài tập Visual Foxpro 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s